درس اول                                                        

1-حضرت ابراهيم(ع)چه چيزي را دوست نداشت؟

2- حضرت ابراهيم(ع) كدام جهت را براي زندگي خود برگزيد ودليلش براي اين انتخاب چه بود؟

3-  آيات زيررا ترجمه كنيد.

راي كوكبا قال هذا ربي.

اني اراك وقومك في ضلال مبين.

4-آيه زير را ترجمه كرده وبنويسيدحضرت ا براهيم كدام جهت را براي خود برگزيد؟

اني وجهت وجهي للذي فطر ا لسموات  والارض حنيفا و ما ا نا من ا لمشركين

براستي روي آوردم..........................................حق گرايا نه..........................

5- حضرت ابراهيم(ع) بر چه معياري انتخاب خود را انجام داد؟

6- چرا حضرت ابراهیم ماه و ستاره و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

7- حضرت ابراهیم(ع) در مجادله با قومش دلیل پرستش خدای یکتا را چگونه بیان کرد؟

8-چر حضرت ابراهیم(ع) رو به سوی پرستش خداوند آورد؟

9- بهترین روش معرفی خداوند توسط حضرت ابراهیم(ع) در میان قومش چه بود؟

10-با توجه به حرکت حضرت ابراهیم(ع) باید کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کنیم؟

درس دوم

1 -   قدرت تفكر و انتخاب هر يك چه نقشي در حركت كما لي انسان دارند؟

2-  تنوع وگستردگي ا ستعدادهاي انسان مفيد است يا مضر؟توضيح دهيد.

3-قرآن كريم چه كسي را مسول سرنوشت انسان مي دا ند.؟چرا؟

4-چرا انسانها به دنبال خوبيها وزيبايي ها هستند؟

5-تفاوت استعدادهاي انسان را با ساير موجودات از نظر شكوفايي و پرورش بنويسيد.

6-  حقيقت زندگي انسان يعني........................................................

7-دو تفاوت ا ستعدادهاي انسان را با حيوانات و گياهان بنويسيد.

8- ا ستعدادهاي انسان به دو دسته مادي و معنوي تقسيم مي شوند.كدام يك اصل وكدام فرع است؟

9- انسان با استفاده از قدرت ........به تدريج خوبي ها را مي شناسد وچون قدرت .............دارد مي تواند آن خوبي ها را برگزيند.

10-با توجه به آيه "انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا "كدام مورد صحيح است؟

الف-شكرگذاري                                                  ب-انتخاب راه با خود انسان است

ج-خداوند راه را نشان داده است                               د- ب و ج  صحيح است

11-سر خوشايند ودل پذير بودن يا نبودن لحظه هاي زندگي چيست؟

12-  حضرت ابراهيم(ع) با ................و ا ستعا نت از ...........................يكتا پرستي را بر گزيد.

13-موفقيت ما در جستجوي  خوشبختي با ..................در باره خود گره خورده است.

الف-استعداد                 ب-انتخاب                        ج- تفكر                          د-فراموشي

درس سوم                                                                     

1-چرا انسانها هدفها ودلبستگي هاي مختلف دارند؟

2-يک دلبستگي دنيوي ويك دلبستگي اخروي مثال بزنيد و وي‍‍‍‍‍‍ز‍‍گيهاي آن دو را با هم مقايسه كنيد.

3-هدفهاي پايان پذير اگربه عنوان هدفهاي اصلي انتخاب شوند چه نتيجه اي دارد؟                                                        

4- براي انتخاب صحيح هدفها و دلبستگي ها نيازمند ........هستيم و سهل انگاري در انتخاب صحيح هدفها.......خواهد بود.

 5- ماعندكم ينفد  "  ا ين عبارت قرآني راترجمه كرده وسپس بنويسيد به كدام دسته ازهدفها اشاره دارد؟

6-آدمهاي بزرگ .....................دارند وزود به پايان نمي رسند.

7- انسان با........................ مي تواند استعدادهاي مهم و اساسي رااز استعدادهاي فرعي بازشناسد.

8- تفاوت ........................ منشاء تفاوت در هدفها و دلبستگي ها است:

    درس چهارم     

       1-   برترين وكامل ترين هدف اصلي ....................... است .                          

الف : سلامتي                ب :بهشت          ج : تقرب به خدا         د : احسان  به پدر ومادر

2-   آيا هدفهاي پايان پذير  ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكر مثال توضيح دهيد.

 3 - آيا هدفهاي پايان ناپذير ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكرمثال توضيح دهيد.

4-  ترجمه آيه را نوشته و يك پيام براي آن بنويسيد.

  ""الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني ""  

5-خوبي ها وزيبائيهاي بهشت ............................... دارد و هركس به ميزان ................. و ................ .

دردرجه ي بالاتري قرار مي گيرد. 

6-   چرا پيشوايان معصوم ما تنها به خدا دل بسته بودند و زندگي خود را وقف رسيدن به او كرده بودند؟

7- چه چيزي مي تواند شايسته ي بالاترين دلبستگي ها باشد؟

8- چرا مقصود و محبوب نهايي ما ذات مقدس خداست ؟

9- اگر دلبستگي هايم را درست انتخاب كنم و هريك را ............. قرار دهم درخت وجود من ..................

10- بزرگي انسانها و عظمت زندگي آنها به چه چيزي بستگي دارد؟چرا؟

11- آية را ترجمه كرده و دوپيام براي آن بنويسيد.

        وعدالله المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار ...و رضوان من الله اكبر

12-به ميزاني كه هدف ما ......و.........باشد استعدادهاي بيشتري رادربرميگيرد ونهال وجود ما پربارتر و زيباتر رشد ميكند.

درس پنجم

1-     چه تفاوتي ميان صفات خدا و انسان وجود دارد؟2 مورد

2-     چرا صفات موجودات ديگر را نمي توان با صفات خدا مقايسه كرد؟

3-     چرا خداوند را آن گونه كه شايسته است نمي توان شناخت؟ استدلال كنيد.

4-     چرا خداوند مانند مخلوقات نيست؟

5-     آيه ي زير با كدام عبارت منا سبت دارد؟"كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام "

الف- به درگاه چه كسي جزتو پناه ببرم    ب- بي تو هيچ اند فقيرند . بي تو با نيستي قرينند            ج-از چه كسي جز تو مدد طلبم.  

  6-راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟ و اين آ شنايي چه تاثيري در زندگي ما دارد؟

درس ششم

1- آيه ي زير را ترجمه كنيد."سبحان الذي خلق الازواج كلها  مما تنبت الارض  و من انفسهم و مما لا تعلمون -

2-معناي اسما ء الهي را بنويسيد.      محيي ..................................................مقدر.........................................

درس هفتم

1- ا سما ء و صفات  خداوند را از متن آيه و شعر زير استخراج كنيد .

قل هوالله احد                   احد ليس كمثله صمد ليس له ضد   

 اي برتر از  خيال و گمان و وهم

2- ملاك و معيار توصيف خداوند به برخي از صقات چيست؟

3- چرا نمي توانيم برخي از صفات را به خداوند نسبت دهيم؟

4- دو جمله مناجات گونه بنويسيد كه خداوندحمد وتسبيح شده باشد.

5-صفات ثبوتيه : صفاتي را كه .........................................................................................................مانند..........و................

6-صفات سلبيه :صفاتي را كه ..........................................................................................................مانند .........و................

درس هشتم                                                                                                                                                                                                  1- تكميل كنيد. .........همان باورو اعتقاد قلبي است همراه با حب و دوستي و اعتماد و اطمينان كه شوق به سوي ...........را در انسان ايجاد مي كند. جايگاه ايمان ...................و جايگاه علم و شناخت...............است .- ثمره و ميوه ايمان ......................است

2- مومن چه كسي است و عمل صالح چه وقت ارزشمند است؟

3-در چه صورت شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن راه مي انجامد؟

4- با توجه به نوشته هاي استاد مطهري در كتاب انسان و ايمان دو تفاوت براي علم و ايمان بنويسيد.

5-چگونه ايمان بين شناخت و عمل پيوند ايجاد مي كند؟

6-قلب در چه صورتي براي پذيرشحقيقت آماده مي شود؟

7-دومورد از زيبايي ها و دو مورد از زشتي ها ي قلب را بنويسيد.

8-كانون وجود آدمي عبارت است از ............ انسان .    الف- اختيار      ب- قلب        ج- تعقل      د- استعدا د

9-آيه ي زير را  ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.   يبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا .

10- قلب مقدس ترين حرم  عالم هستي  است كه بايد منزلگاه ............................باشد.

درس نهم

1- راههاي تحصيل ايمان را نام ببريد .

2- يكي از حكمتهاي نماز پنج گانه .......................................................... است .     

3- از نظر امام خميني (رة) چرا جهاد اكبر را از دوران نوجواني بايد شروع كرد؟

4- دو پيام براي آيه بنويسيد. ""و لا تطع من ا غفلنا قلبه عن ذكر نا و اتبع  هواه و كان امره فرطا ""

5 – يكي از حيله هايي كه نفس ا نسان به انسان مي زند و شيطان به او پيشنهاد مي كند  چيست ؟

6- پيام آيه را بنويسيد . "" الا بذكر الله تطمئن  القلوب ""

درس دهم

1- اگر انسان بخواهد براي چگونه زيستن راهي را انتخاب كند چه مراحلي رابايد طي كند؟

2- عزم چه را بطه اي با اختيار دارد؟

3- و يزگي هاي ا نسان هاي صاحب عزم و ا نسانهاي فا قد عزم را با هم مقايسه كنيد . 2  مورد

4- دين يعني  چه ؟

5-  واجب و مكر وه  را  با ذكر مثال تعريف كنيد .

6- از كجا بدانيم آنچه خداوند در مسير بندگي و تكليف از ما مي خو اهد فقط براي سعادت ما ست ؟

7- مراحل سه گا نه عهد و ميثاق بين انسا ن و خدا را نام ببريد.

8- در كدام مرحله از عهد فرد جهت زندگي خود را مشخص مي كند و مسير زندگي خود را معين مي كند؟

9- عزم يعني چه ؟  آ ثار عزم قوي چيست ؟

10- يكي از مراحل  عهد "  تجديد روزا نه عهد" است . همراه با بيان فايده آن بنويسيد.                 

11-تعاريف زير را به اصطلاحات مناسب آنها وصل كنيد .            مباح    مكرو ه

       و اجب   حرام   مستحب

-اعمالي كه مانع پيمودن راه سعادت هستند و ما را از مسير خوشبختي دور مي كنند             

-  اعمالي كه در كارهاي روزمره وجود دارند و به طور عادي انجام مي دهيم . مثل خريد              

.. اعمالي كه انجام آنها لازمه ي پيمودن راه سعادت است   .                                   

12-  چرا انسان هاي با اراده و مصمم را دوست داريم و از انسان هاي بي اراده خوشمان نمي آيد؟

درس يازدهم                                                                                                                                                                                                  

1- يكي از عوامل تقويت عزم " تسريع در انجام تصميم "  را همراه با سخن امام صادق ( ع  ) بنويسيد .

2- رعايت اصل تدريج و تداوم را به عنوان يكي از عوامل تقويت عزم توضيح دهيد .

3- يكي از راههاي تقويت عزم  رعايت اصل اعتدال مي باشد آن را توضيح دهيد .

4 -  راههاي تقويت عزم را فقط نام ببريد.

5-   شكستن پيمان و خلف وعده ها  چه آثاري دارد ؟

6-  چهار مورد از عوامل تقويت عزم رانام ببريد.

7- اگر بخواهيم تصميم به  " خواندن نماز اول وقت " بگيريم چه عواملي آن را تهديد مي كند  ؟ دومورد

8- حديث زيردر چه را بطه ا ي بيان گرديده است  ..  محبوب ترين كارها نزد خدا بادوام ترين آنها ست  گرچه ا ندك با شد ..

9-آيه ي زير راترجمه كرده و بنويسيد در را  بطه  با كدام  يك از عوامل تقويت عزم است   ؟ .     

        .  و ا تقو ا لله و  ا علمو ا  ان  الله بما تعملون بصير ..                                                                                    

10- چرا نبا يد  ميان تصميم  و  عمل  فاصله  بيفتد؟

11- چه نوع فراموشي سزاوار سرزنش است ؟

12-  غفلت  يعني چه ؟  و غا فل به چه كسي گفته مي شود.؟

 درس دوازدهم

1- تفاوت ا نساني كه از خطاي ديگران مي گذرد و كسي كه اشتباه خود را نديده مي گيرد . چيست ؟

2- مراقبت  يعني چه ؟

3- اعمال خود را از چه جنبه هايي بايد مراقبت كنيم . نام برده و باذكر مثالي توضيح دهيد .

4- راه وفاي  به  عهد ...............    از آن است .

5- ركن و غير  ركن در نماز را جداگا نه تعريف كنيد .

6-  چرا پيامبر اكرم ( ص ) فرموده است " انما الا عما ل با لنيا ت "

7- از نظر حضرت  علي (‌ع ) زير ك ترين  مردم كيست ؟

8-  بهترين زمان براي محاسبه اعما ل و رفتار ما چه زماني است ؟

9- چرا بايد از نيت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت كنيم ؟

10-  چه رابطه اي ميان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟

11-از نظر امام صادق ( ع )  در چه صورتي يك شخص در زمره ي بيداران قرار مي گيرد ؟ 2 مورد

12-د ر ميان اعمال زير كدام ركن و كدام غير ركن است . 

    نيت  -   تكبيره الاحرام   - تشهد -  ذكر ركوع و سجده – قيام متصل به ركوع .

13- پيام حديث زير رابنويسيد .من حا سب نفسه وقف علي عيوبه و احاط بذنوبه وا ستقال الذنوب واصلح العيوب

14-رسول خدا (ص ) درباره محاسبه نفس چه فرموده اند ؟

15-آ يه ي زير را ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.  "  ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب "

16- ابعاد مر ا قبت  را در عملي  مانند نماز توضيح دهيد .

17-  مهمترين جنبه ي عمل   ...........................   است .

18- مقدار موثر بودن يك عمل به چه چيزي بستگي دارد ؟ باذكر مثال پاسخ خودرا توضيح دهيد .

19-  اگر بخواهيم مطالعه داراي كيفيت مطلوب و موثر باشد اين كار را باچه شرايطي بايد انجام دهيم . 3 مورد

20-  واجبات نماز  ....................  چيز است كه ..............  تاي آنها ركن و ..................  آنها غير ركن ميباشد.

21-  از نظر امير المومنين علي ( ع )  زيرك ترين آ دمها كدام است ؟

الف  - آدمهاي نيكوكار        ب – كساني كه به فكر آخرت هستند   ج – دانشمندان و علماء   د- كساني كه به حساب اعمال خود مي ر سند.

22-   چرا مراقبت در ابتداي ا جراي هر برنامه ضروري است ؟  

درس سيزدهم                                                                                                                                                                      

1- چرا در ميان موجودات فقط ا نسان ممكن است زمان هرز شده و تلف شده داشته باشد.؟

2- اسوه يعني چه ؟ قرآن چه كسي را به عنوان اسوه معرفي كرده است ؟.

3-  به طوركلي وظايف وبرنامه هاي زندگي كه براي انجام آن باخدا عهد ميبنديم به چند دسته تقسيم ميشوند؟توضيح دهيد .

4- خداوند در سوره ي عصر به چه چيزي سوگند خورده ؟ چرا ؟

5- طبق سخن امير المومنين پيامبر اكرم او قات خود را  در منزل  چگونه تقسيم مي كردند.؟

6- براي تصميم گيري هاي مناسب در زندگي به چه مواردي بايد توجه كنيم ؟

7- چرا ا نسان نيازمند برنامه ريزي است ؟ و آيا اين امر اختصاص به ا نسان دارد ؟ توضيح دهيد .

8-  آ يات زير را ترجمه كرده و سپس برنامه هايي كه لقمان به فرزندش آموزش مي دهد را مشخص كنيد.

يا بني لا تشرك بالله – يا بني اقم الصلوه وامر بالمعروف وانه عن المنكر.

9- دوره ي كودكي  دور ه ي  ظهور و شكوفائي   ......................................... و بازي و سر گرمي ا ست .

--  دوره ي نوجواني  دوره ي  ...................   و ........................... و ...........................   ا ست .

10- سه مورد از نكاتي كه در باره ي خوردن و آ شاميدن  .    رسول اكرم  رعايت مي كردند را بنويسيد.

11- پيامبر ا كرم به مردم سفارش مي نمودند كه چه ورزشهائي را به فرزندان خود بياموزيد.؟

12- خوردن غذاي غصبي چه حكمي دارد ؟  مكروه   -   مباح   -   حرام   -  حلال

13- كدام حيوان حرام حرام گوشت است  ؟    بز      -    كبك     -   شاهين    -   گوزن  

درس چهاردهم 

1- آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به پرسشها پاسخ دهيد . 

        -   هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين .

-       كتاب انزلنا ه  اليك مبارك ليد برو اآيا  ته  و ليتذكر  اولو ا الا  لباب .

-       يا ايها الناس قد جاء تكم موعظه من ربكم و شفاء  لما في الصدور و هدي و رحمه  للمومنين .

الف  -  هدف اصلي نزول قرآن چه بوده ؟

ب – چه كساني مي توانند از هدايت قرآن كريم بهره مند شوند ؟

ج-  ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم چيست ؟

2- و ظيفه ي تعليم و تبيين قرآن كريم پس از پيامبر برعهده چه كساني است ؟

3- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآ ن كريم  سهل انگاري كنيم و در تنظيم برنامه ي زندگي از راهنمايي هاي آن بهر ه نبريم با چه مشكلاتي روبروخواهيم شد؟ 3 مورد .

درس پانزدهم

 1 -   وظايف  اصلي ما در برابر خداي بزرگ چيست؟

2-كدام عمل است كه تمام وظايف ما را در برابر خداي بزرگ در بر دارد؟

3-آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به سوالات جواب دهيد.

-واذكروا ا لله كثيرا لعلكم تفلحون .           -فاعبدني واقم الصلوه لذكري .

الف-چه وقت ما بايد خدا را ياد كنيم؟    ب-رستگاري انسان به چه چيزي بستگي دارد؟  ج-بالاترين ياد و ذكر خدا چيست؟

4-دو عبارت از نماز بنويسيدكه بيا نگر دعا و درخواست از خداست.

5-دو عبارت از نماز بنويسيد كه  در باره ي حمد وتسبيح خداست.        6-با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد.   الحمد لله الذي ما في السموات وما في الارض.

7-  با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد . ادعوا ربكم  تضرعا و خفيه .

درس شانزدهم

1 -   ستون خيمه دين است .  الف-روزه     ب- دعا       ج- نماز      د- زكات

2-   چرا در هر روز پنج بار نماز مي خوا نيم ؟   

3-حكمت وضو چيست؟

4-از مقدمات نماز 4 مورد را نوشته وشرايط نماز را نام ببريد (4 مورد)

5-آب مطلق پاك كننده نيست.      صحيح        غلط 

6- اگر لباس يا مكان نمازگزار  نجس باشد نماز او چه حكمي دارد؟

7- بنا به نظر امام رضا (ع)چرا شستن دست وصورت و مسح كردن در وضو واجب است ؟

8-   دو نمونه آب مطلق نام ببريد.  

9-رسول خدا (ص) نماز را به چه تشبيه كرده اند؟

10-منظور از قصد قربت در وضو چيست؟

11- درچه صورت خواب وضو را باطل مي كند؟

12-  پوشش زن در هنگام نماز چگونه بايد باشد؟

13- در وضو چه مقدار از صورت بايد شسته شود؟

14-استفاده از انگشتر و حلقه طلا  در نماز براي مردان و زنان چه حكمي دارد؟

15-بعضي از مستحباتي كه آمادگي ما را براي نماز بيشتر مي كند  نام ببريد.(4مورد)

درس هفدهم

1- از نظر قرآن و پيشوايان دين  دوستان واقعي چه كساني هستند؟(4مورد)

2-از نظر امام علي (ع) عاجزترين مردم كيست؟و خوشبخت ترين مردم چه كسي است؟

3-حديثي از پيامبر اكرم در باره تا ثير دوستي بنويسيد.

4-ويژگيهاي دوست خوب را با توجه به قرآنكريم وكلام پيشوايان دين بنويسيد.

5-به كدام دوست مي توان اعتماد كرد؟(2مورد)

6-عا مل تنهايي ونداشتن دوست در انسان چيست؟

7-از شعر زير در زمينه ي دوستي چه نكته اي مي آموزيم؟   آيينه چون عيب تو بنمود را ست      خود شكن آيينه شكستن خطا ست

8- چرا انسان به دوست نيازمند است؟

9-اگر ياد آوري عيبها را از جانب دو ست   هديه   بدانيم و بپذيريم نشانه ي .................ا ست.

الف-ترسو بودن            ب-سلطه پذيري             ج- رشد فكري            د- غرور و خود خواهي

10-با توجه به آيات زير ويژگي ها يدوستان خدا را بنويسيد.  –ان ا لله يحب ا لمقسطين  .       

    – والله يحب ا لمحسنين .

11- چرا كسي يا چيزي را دوست مي داريم؟

درس هجدهم

1-چهار مورد از وظايف ما را نسبت به دوستان نام ببريد.

2- دو نمونه از مصاديق بي احترامي به دوست را بنويسيد.

3-نمونه هايي از احترام به دوست را بنويسيد.(2مورد)                                                                                                                             

4-چرا نگهداري برخي چيزها از به دست آوردن آنها  مشكل تر ا ست؟

5- پايداري و بقاي دوستي به چه عاملي بستگي دارد؟

6-يكي از وظايف دوستي  (رعايت حقوق متقابل ) ا ست . آن را توضيح دهيد.

7-چه كارهايي سبب سست شدن را بطه ي  دوستي مي شود؟

8-كسي كه از دوست خود جز فداكاري  انتظاري ندارد  همواره ...................و..................  است.

9- رسول اكرم (ص) دو دوست خوب  را به چه تشبيه كرده ا ست ؟وچه نتيجه اي براي يكديگر دارند؟

10-فرمايش امام علي (ع) را در باره ميانه روي و اعتدال در دوستي بنويسيد.

11- شيفتگي و علاقه ي فوق ا لعاده به  دوست  از عوامل اصلي ................................ ا ست.

الف- رعايت حقوق دوستي           ب-  خروج از ميا نه روي           ج- توقع بيجا              د- احترام به دوست

12- آيا شناخت خانواده دوست در دوستي تاثير دارد؟چرا؟

                              وا لسلام علي من اتبع ا لهدي             

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 8:57  توسط واحدی -   |