اعلام اسامی نفرات برتر مسابقه اینترنتی محمد(ص)سایه خدا
درس اول                                                        

1-حضرت ابراهيم(ع)چه چيزي را دوست نداشت؟

2- حضرت ابراهيم(ع) كدام جهت را براي زندگي خود برگزيد ودليلش براي اين انتخاب چه بود؟

3-  آيات زيررا ترجمه كنيد.

راي كوكبا قال هذا ربي.

اني اراك وقومك في ضلال مبين.

4-آيه زير را ترجمه كرده وبنويسيدحضرت ا براهيم كدام جهت را براي خود برگزيد؟

اني وجهت وجهي للذي فطر ا لسموات  والارض حنيفا و ما ا نا من ا لمشركين

براستي روي آوردم..........................................حق گرايا نه..........................

5- حضرت ابراهيم(ع) بر چه معياري انتخاب خود را انجام داد؟

6- چرا حضرت ابراهیم ماه و ستاره و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

7- حضرت ابراهیم(ع) در مجادله با قومش دلیل پرستش خدای یکتا را چگونه بیان کرد؟

8-چر حضرت ابراهیم(ع) رو به سوی پرستش خداوند آورد؟

9- بهترین روش معرفی خداوند توسط حضرت ابراهیم(ع) در میان قومش چه بود؟

10-با توجه به حرکت حضرت ابراهیم(ع) باید کدام جهت را برای زندگی خود انتخاب کنیم؟

درس دوم

1 -   قدرت تفكر و انتخاب هر يك چه نقشي در حركت كما لي انسان دارند؟

2-  تنوع وگستردگي ا ستعدادهاي انسان مفيد است يا مضر؟توضيح دهيد.

3-قرآن كريم چه كسي را مسول سرنوشت انسان مي دا ند.؟چرا؟

4-چرا انسانها به دنبال خوبيها وزيبايي ها هستند؟

5-تفاوت استعدادهاي انسان را با ساير موجودات از نظر شكوفايي و پرورش بنويسيد.

6-  حقيقت زندگي انسان يعني........................................................

7-دو تفاوت ا ستعدادهاي انسان را با حيوانات و گياهان بنويسيد.

8- ا ستعدادهاي انسان به دو دسته مادي و معنوي تقسيم مي شوند.كدام يك اصل وكدام فرع است؟

9- انسان با استفاده از قدرت ........به تدريج خوبي ها را مي شناسد وچون قدرت .............دارد مي تواند آن خوبي ها را برگزيند.

10-با توجه به آيه "انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا "كدام مورد صحيح است؟

الف-شكرگذاري                                                  ب-انتخاب راه با خود انسان است

ج-خداوند راه را نشان داده است                               د- ب و ج  صحيح است

11-سر خوشايند ودل پذير بودن يا نبودن لحظه هاي زندگي چيست؟

12-  حضرت ابراهيم(ع) با ................و ا ستعا نت از ...........................يكتا پرستي را بر گزيد.

13-موفقيت ما در جستجوي  خوشبختي با ..................در باره خود گره خورده است.

الف-استعداد                 ب-انتخاب                        ج- تفكر                          د-فراموشي

درس سوم                                                                     

1-چرا انسانها هدفها ودلبستگي هاي مختلف دارند؟

2-يک دلبستگي دنيوي ويك دلبستگي اخروي مثال بزنيد و وي‍‍‍‍‍‍ز‍‍گيهاي آن دو را با هم مقايسه كنيد.

3-هدفهاي پايان پذير اگربه عنوان هدفهاي اصلي انتخاب شوند چه نتيجه اي دارد؟                                                        

4- براي انتخاب صحيح هدفها و دلبستگي ها نيازمند ........هستيم و سهل انگاري در انتخاب صحيح هدفها.......خواهد بود.

 5- ماعندكم ينفد  "  ا ين عبارت قرآني راترجمه كرده وسپس بنويسيد به كدام دسته ازهدفها اشاره دارد؟

6-آدمهاي بزرگ .....................دارند وزود به پايان نمي رسند.

7- انسان با........................ مي تواند استعدادهاي مهم و اساسي رااز استعدادهاي فرعي بازشناسد.

8- تفاوت ........................ منشاء تفاوت در هدفها و دلبستگي ها است:

    درس چهارم     

       1-   برترين وكامل ترين هدف اصلي ....................... است .                          

الف : سلامتي                ب :بهشت          ج : تقرب به خدا         د : احسان  به پدر ومادر

2-   آيا هدفهاي پايان پذير  ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكر مثال توضيح دهيد.

 3 - آيا هدفهاي پايان ناپذير ا رزش و اهميت يكساني دارند؟باذكرمثال توضيح دهيد.

4-  ترجمه آيه را نوشته و يك پيام براي آن بنويسيد.

  ""الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني ""  

5-خوبي ها وزيبائيهاي بهشت ............................... دارد و هركس به ميزان ................. و ................ .

دردرجه ي بالاتري قرار مي گيرد. 

6-   چرا پيشوايان معصوم ما تنها به خدا دل بسته بودند و زندگي خود را وقف رسيدن به او كرده بودند؟

7- چه چيزي مي تواند شايسته ي بالاترين دلبستگي ها باشد؟

8- چرا مقصود و محبوب نهايي ما ذات مقدس خداست ؟

9- اگر دلبستگي هايم را درست انتخاب كنم و هريك را ............. قرار دهم درخت وجود من ..................

10- بزرگي انسانها و عظمت زندگي آنها به چه چيزي بستگي دارد؟چرا؟

11- آية را ترجمه كرده و دوپيام براي آن بنويسيد.

        وعدالله المومنين والمومنات جنات تجري من تحتها الانهار ...و رضوان من الله اكبر

12-به ميزاني كه هدف ما ......و.........باشد استعدادهاي بيشتري رادربرميگيرد ونهال وجود ما پربارتر و زيباتر رشد ميكند.

درس پنجم

1-     چه تفاوتي ميان صفات خدا و انسان وجود دارد؟2 مورد

2-     چرا صفات موجودات ديگر را نمي توان با صفات خدا مقايسه كرد؟

3-     چرا خداوند را آن گونه كه شايسته است نمي توان شناخت؟ استدلال كنيد.

4-     چرا خداوند مانند مخلوقات نيست؟

5-     آيه ي زير با كدام عبارت منا سبت دارد؟"كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال والاكرام "

الف- به درگاه چه كسي جزتو پناه ببرم    ب- بي تو هيچ اند فقيرند . بي تو با نيستي قرينند            ج-از چه كسي جز تو مدد طلبم.  

  6-راه آشنايي با خدا و شناخت بيشتر او چيست؟ و اين آ شنايي چه تاثيري در زندگي ما دارد؟

درس ششم

1- آيه ي زير را ترجمه كنيد."سبحان الذي خلق الازواج كلها  مما تنبت الارض  و من انفسهم و مما لا تعلمون -

2-معناي اسما ء الهي را بنويسيد.      محيي ..................................................مقدر.........................................

درس هفتم

1- ا سما ء و صفات  خداوند را از متن آيه و شعر زير استخراج كنيد .

قل هوالله احد                   احد ليس كمثله صمد ليس له ضد   

 اي برتر از  خيال و گمان و وهم

2- ملاك و معيار توصيف خداوند به برخي از صقات چيست؟

3- چرا نمي توانيم برخي از صفات را به خداوند نسبت دهيم؟

4- دو جمله مناجات گونه بنويسيد كه خداوندحمد وتسبيح شده باشد.

5-صفات ثبوتيه : صفاتي را كه .........................................................................................................مانند..........و................

6-صفات سلبيه :صفاتي را كه ..........................................................................................................مانند .........و................

درس هشتم                                                                                                                                                                                                  1- تكميل كنيد. .........همان باورو اعتقاد قلبي است همراه با حب و دوستي و اعتماد و اطمينان كه شوق به سوي ...........را در انسان ايجاد مي كند. جايگاه ايمان ...................و جايگاه علم و شناخت...............است .- ثمره و ميوه ايمان ......................است

2- مومن چه كسي است و عمل صالح چه وقت ارزشمند است؟

3-در چه صورت شناخت هدف و راه رستگاري به حركت در آن راه مي انجامد؟

4- با توجه به نوشته هاي استاد مطهري در كتاب انسان و ايمان دو تفاوت براي علم و ايمان بنويسيد.

5-چگونه ايمان بين شناخت و عمل پيوند ايجاد مي كند؟

6-قلب در چه صورتي براي پذيرشحقيقت آماده مي شود؟

7-دومورد از زيبايي ها و دو مورد از زشتي ها ي قلب را بنويسيد.

8-كانون وجود آدمي عبارت است از ............ انسان .    الف- اختيار      ب- قلب        ج- تعقل      د- استعدا د

9-آيه ي زير را  ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.   يبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا .

10- قلب مقدس ترين حرم  عالم هستي  است كه بايد منزلگاه ............................باشد.

درس نهم

1- راههاي تحصيل ايمان را نام ببريد .

2- يكي از حكمتهاي نماز پنج گانه .......................................................... است .     

3- از نظر امام خميني (رة) چرا جهاد اكبر را از دوران نوجواني بايد شروع كرد؟

4- دو پيام براي آيه بنويسيد. ""و لا تطع من ا غفلنا قلبه عن ذكر نا و اتبع  هواه و كان امره فرطا ""

5 – يكي از حيله هايي كه نفس ا نسان به انسان مي زند و شيطان به او پيشنهاد مي كند  چيست ؟

6- پيام آيه را بنويسيد . "" الا بذكر الله تطمئن  القلوب ""

درس دهم

1- اگر انسان بخواهد براي چگونه زيستن راهي را انتخاب كند چه مراحلي رابايد طي كند؟

2- عزم چه را بطه اي با اختيار دارد؟

3- و يزگي هاي ا نسان هاي صاحب عزم و ا نسانهاي فا قد عزم را با هم مقايسه كنيد . 2  مورد

4- دين يعني  چه ؟

5-  واجب و مكر وه  را  با ذكر مثال تعريف كنيد .

6- از كجا بدانيم آنچه خداوند در مسير بندگي و تكليف از ما مي خو اهد فقط براي سعادت ما ست ؟

7- مراحل سه گا نه عهد و ميثاق بين انسا ن و خدا را نام ببريد.

8- در كدام مرحله از عهد فرد جهت زندگي خود را مشخص مي كند و مسير زندگي خود را معين مي كند؟

9- عزم يعني چه ؟  آ ثار عزم قوي چيست ؟

10- يكي از مراحل  عهد "  تجديد روزا نه عهد" است . همراه با بيان فايده آن بنويسيد.                 

11-تعاريف زير را به اصطلاحات مناسب آنها وصل كنيد .            مباح    مكرو ه

       و اجب   حرام   مستحب

-اعمالي كه مانع پيمودن راه سعادت هستند و ما را از مسير خوشبختي دور مي كنند             

-  اعمالي كه در كارهاي روزمره وجود دارند و به طور عادي انجام مي دهيم . مثل خريد              

.. اعمالي كه انجام آنها لازمه ي پيمودن راه سعادت است   .                                   

12-  چرا انسان هاي با اراده و مصمم را دوست داريم و از انسان هاي بي اراده خوشمان نمي آيد؟

درس يازدهم                                                                                                                                                                                                  

1- يكي از عوامل تقويت عزم " تسريع در انجام تصميم "  را همراه با سخن امام صادق ( ع  ) بنويسيد .

2- رعايت اصل تدريج و تداوم را به عنوان يكي از عوامل تقويت عزم توضيح دهيد .

3- يكي از راههاي تقويت عزم  رعايت اصل اعتدال مي باشد آن را توضيح دهيد .

4 -  راههاي تقويت عزم را فقط نام ببريد.

5-   شكستن پيمان و خلف وعده ها  چه آثاري دارد ؟

6-  چهار مورد از عوامل تقويت عزم رانام ببريد.

7- اگر بخواهيم تصميم به  " خواندن نماز اول وقت " بگيريم چه عواملي آن را تهديد مي كند  ؟ دومورد

8- حديث زيردر چه را بطه ا ي بيان گرديده است  ..  محبوب ترين كارها نزد خدا بادوام ترين آنها ست  گرچه ا ندك با شد ..

9-آيه ي زير راترجمه كرده و بنويسيد در را  بطه  با كدام  يك از عوامل تقويت عزم است   ؟ .     

        .  و ا تقو ا لله و  ا علمو ا  ان  الله بما تعملون بصير ..                                                                                    

10- چرا نبا يد  ميان تصميم  و  عمل  فاصله  بيفتد؟

11- چه نوع فراموشي سزاوار سرزنش است ؟

12-  غفلت  يعني چه ؟  و غا فل به چه كسي گفته مي شود.؟

 درس دوازدهم

1- تفاوت ا نساني كه از خطاي ديگران مي گذرد و كسي كه اشتباه خود را نديده مي گيرد . چيست ؟

2- مراقبت  يعني چه ؟

3- اعمال خود را از چه جنبه هايي بايد مراقبت كنيم . نام برده و باذكر مثالي توضيح دهيد .

4- راه وفاي  به  عهد ...............    از آن است .

5- ركن و غير  ركن در نماز را جداگا نه تعريف كنيد .

6-  چرا پيامبر اكرم ( ص ) فرموده است " انما الا عما ل با لنيا ت "

7- از نظر حضرت  علي (‌ع ) زير ك ترين  مردم كيست ؟

8-  بهترين زمان براي محاسبه اعما ل و رفتار ما چه زماني است ؟

9- چرا بايد از نيت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت كنيم ؟

10-  چه رابطه اي ميان مراقبت و محاسبه برقرار است ؟

11-از نظر امام صادق ( ع )  در چه صورتي يك شخص در زمره ي بيداران قرار مي گيرد ؟ 2 مورد

12-د ر ميان اعمال زير كدام ركن و كدام غير ركن است . 

    نيت  -   تكبيره الاحرام   - تشهد -  ذكر ركوع و سجده – قيام متصل به ركوع .

13- پيام حديث زير رابنويسيد .من حا سب نفسه وقف علي عيوبه و احاط بذنوبه وا ستقال الذنوب واصلح العيوب

14-رسول خدا (ص ) درباره محاسبه نفس چه فرموده اند ؟

15-آ يه ي زير را ترجمه كرده و يك پيام براي آن بنويسيد.  "  ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب "

16- ابعاد مر ا قبت  را در عملي  مانند نماز توضيح دهيد .

17-  مهمترين جنبه ي عمل   ...........................   است .

18- مقدار موثر بودن يك عمل به چه چيزي بستگي دارد ؟ باذكر مثال پاسخ خودرا توضيح دهيد .

19-  اگر بخواهيم مطالعه داراي كيفيت مطلوب و موثر باشد اين كار را باچه شرايطي بايد انجام دهيم . 3 مورد

20-  واجبات نماز  ....................  چيز است كه ..............  تاي آنها ركن و ..................  آنها غير ركن ميباشد.

21-  از نظر امير المومنين علي ( ع )  زيرك ترين آ دمها كدام است ؟

الف  - آدمهاي نيكوكار        ب – كساني كه به فكر آخرت هستند   ج – دانشمندان و علماء   د- كساني كه به حساب اعمال خود مي ر سند.

22-   چرا مراقبت در ابتداي ا جراي هر برنامه ضروري است ؟  

درس سيزدهم                                                                                                                                                                      

1- چرا در ميان موجودات فقط ا نسان ممكن است زمان هرز شده و تلف شده داشته باشد.؟

2- اسوه يعني چه ؟ قرآن چه كسي را به عنوان اسوه معرفي كرده است ؟.

3-  به طوركلي وظايف وبرنامه هاي زندگي كه براي انجام آن باخدا عهد ميبنديم به چند دسته تقسيم ميشوند؟توضيح دهيد .

4- خداوند در سوره ي عصر به چه چيزي سوگند خورده ؟ چرا ؟

5- طبق سخن امير المومنين پيامبر اكرم او قات خود را  در منزل  چگونه تقسيم مي كردند.؟

6- براي تصميم گيري هاي مناسب در زندگي به چه مواردي بايد توجه كنيم ؟

7- چرا ا نسان نيازمند برنامه ريزي است ؟ و آيا اين امر اختصاص به ا نسان دارد ؟ توضيح دهيد .

8-  آ يات زير را ترجمه كرده و سپس برنامه هايي كه لقمان به فرزندش آموزش مي دهد را مشخص كنيد.

يا بني لا تشرك بالله – يا بني اقم الصلوه وامر بالمعروف وانه عن المنكر.

9- دوره ي كودكي  دور ه ي  ظهور و شكوفائي   ......................................... و بازي و سر گرمي ا ست .

--  دوره ي نوجواني  دوره ي  ...................   و ........................... و ...........................   ا ست .

10- سه مورد از نكاتي كه در باره ي خوردن و آ شاميدن  .    رسول اكرم  رعايت مي كردند را بنويسيد.

11- پيامبر ا كرم به مردم سفارش مي نمودند كه چه ورزشهائي را به فرزندان خود بياموزيد.؟

12- خوردن غذاي غصبي چه حكمي دارد ؟  مكروه   -   مباح   -   حرام   -  حلال

13- كدام حيوان حرام حرام گوشت است  ؟    بز      -    كبك     -   شاهين    -   گوزن  

درس چهاردهم 

1- آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به پرسشها پاسخ دهيد . 

        -   هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين .

-       كتاب انزلنا ه  اليك مبارك ليد برو اآيا  ته  و ليتذكر  اولو ا الا  لباب .

-       يا ايها الناس قد جاء تكم موعظه من ربكم و شفاء  لما في الصدور و هدي و رحمه  للمومنين .

الف  -  هدف اصلي نزول قرآن چه بوده ؟

ب – چه كساني مي توانند از هدايت قرآن كريم بهره مند شوند ؟

ج-  ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم چيست ؟

2- و ظيفه ي تعليم و تبيين قرآن كريم پس از پيامبر برعهده چه كساني است ؟

3- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآ ن كريم  سهل انگاري كنيم و در تنظيم برنامه ي زندگي از راهنمايي هاي آن بهر ه نبريم با چه مشكلاتي روبروخواهيم شد؟ 3 مورد .

درس پانزدهم

 1 -   وظايف  اصلي ما در برابر خداي بزرگ چيست؟

2-كدام عمل است كه تمام وظايف ما را در برابر خداي بزرگ در بر دارد؟

3-آيات زير را ترجمه كنيد و سپس به سوالات جواب دهيد.

-واذكروا ا لله كثيرا لعلكم تفلحون .           -فاعبدني واقم الصلوه لذكري .

الف-چه وقت ما بايد خدا را ياد كنيم؟    ب-رستگاري انسان به چه چيزي بستگي دارد؟  ج-بالاترين ياد و ذكر خدا چيست؟

4-دو عبارت از نماز بنويسيدكه بيا نگر دعا و درخواست از خداست.

5-دو عبارت از نماز بنويسيد كه  در باره ي حمد وتسبيح خداست.        6-با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد.   الحمد لله الذي ما في السموات وما في الارض.

7-  با توجه به آيه يكي از وظايف ما را نسبت به خداي بزرگ بنويسيد . ادعوا ربكم  تضرعا و خفيه .

درس شانزدهم

1 -   ستون خيمه دين است .  الف-روزه     ب- دعا       ج- نماز      د- زكات

2-   چرا در هر روز پنج بار نماز مي خوا نيم ؟   

3-حكمت وضو چيست؟

4-از مقدمات نماز 4 مورد را نوشته وشرايط نماز را نام ببريد (4 مورد)

5-آب مطلق پاك كننده نيست.      صحيح        غلط 

6- اگر لباس يا مكان نمازگزار  نجس باشد نماز او چه حكمي دارد؟

7- بنا به نظر امام رضا (ع)چرا شستن دست وصورت و مسح كردن در وضو واجب است ؟

8-   دو نمونه آب مطلق نام ببريد.  

9-رسول خدا (ص) نماز را به چه تشبيه كرده اند؟

10-منظور از قصد قربت در وضو چيست؟

11- درچه صورت خواب وضو را باطل مي كند؟

12-  پوشش زن در هنگام نماز چگونه بايد باشد؟

13- در وضو چه مقدار از صورت بايد شسته شود؟

14-استفاده از انگشتر و حلقه طلا  در نماز براي مردان و زنان چه حكمي دارد؟

15-بعضي از مستحباتي كه آمادگي ما را براي نماز بيشتر مي كند  نام ببريد.(4مورد)

درس هفدهم

1- از نظر قرآن و پيشوايان دين  دوستان واقعي چه كساني هستند؟(4مورد)

2-از نظر امام علي (ع) عاجزترين مردم كيست؟و خوشبخت ترين مردم چه كسي است؟

3-حديثي از پيامبر اكرم در باره تا ثير دوستي بنويسيد.

4-ويژگيهاي دوست خوب را با توجه به قرآنكريم وكلام پيشوايان دين بنويسيد.

5-به كدام دوست مي توان اعتماد كرد؟(2مورد)

6-عا مل تنهايي ونداشتن دوست در انسان چيست؟

7-از شعر زير در زمينه ي دوستي چه نكته اي مي آموزيم؟   آيينه چون عيب تو بنمود را ست      خود شكن آيينه شكستن خطا ست

8- چرا انسان به دوست نيازمند است؟

9-اگر ياد آوري عيبها را از جانب دو ست   هديه   بدانيم و بپذيريم نشانه ي .................ا ست.

الف-ترسو بودن            ب-سلطه پذيري             ج- رشد فكري            د- غرور و خود خواهي

10-با توجه به آيات زير ويژگي ها يدوستان خدا را بنويسيد.  –ان ا لله يحب ا لمقسطين  .       

    – والله يحب ا لمحسنين .

11- چرا كسي يا چيزي را دوست مي داريم؟

درس هجدهم

1-چهار مورد از وظايف ما را نسبت به دوستان نام ببريد.

2- دو نمونه از مصاديق بي احترامي به دوست را بنويسيد.

3-نمونه هايي از احترام به دوست را بنويسيد.(2مورد)                                                                                                                             

4-چرا نگهداري برخي چيزها از به دست آوردن آنها  مشكل تر ا ست؟

5- پايداري و بقاي دوستي به چه عاملي بستگي دارد؟

6-يكي از وظايف دوستي  (رعايت حقوق متقابل ) ا ست . آن را توضيح دهيد.

7-چه كارهايي سبب سست شدن را بطه ي  دوستي مي شود؟

8-كسي كه از دوست خود جز فداكاري  انتظاري ندارد  همواره ...................و..................  است.

9- رسول اكرم (ص) دو دوست خوب  را به چه تشبيه كرده ا ست ؟وچه نتيجه اي براي يكديگر دارند؟

10-فرمايش امام علي (ع) را در باره ميانه روي و اعتدال در دوستي بنويسيد.

11- شيفتگي و علاقه ي فوق ا لعاده به  دوست  از عوامل اصلي ................................ ا ست.

الف- رعايت حقوق دوستي           ب-  خروج از ميا نه روي           ج- توقع بيجا              د- احترام به دوست

12- آيا شناخت خانواده دوست در دوستي تاثير دارد؟چرا؟

                              وا لسلام علي من اتبع ا لهدي             

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 8:57  توسط واحدی - | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
هسته تخصصی همچنان اقدام به بروزرسانی وبلاگ متبوع باارائه مطالب مفیدوسازنده وموردنیازهمکاران می نماید. خواهشمنداست ماراازنظرات خودبهره مند سازید.روزهای حضور شنبه و 4شنبه (شماره تماس دفتر: 0171-4426033)

پیوندهای روزانه

آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
مسابقه اینترنتی دست های شیطانی
جشنواره الگوی برترتدریس دینی2
بانک سئوالات درسی
مقالات دانش آموزی
بخشنامه های هسته
کتابخانه اینترنتی
مقالات همکاران
معرفی نرم افزار
نویسندگان
واحدی -
پیوندها
بلاگفا
دبیرخانه راهبری دینی و قرآن
گروه برنامه ریزی متوسطه
گروه درسی تعلیم و تربیت دینی
گزینه دو
مرکزسنجش آموزش کشور
تبيان
یاسین مدیا
سایت بسیارخوب راسخون
تسنیم
شبکه القرآن الکریم
شبکه اطلاع رسانی نهج البلاغه
مقام معظم رهبری
کتابخانه قرانی
پایگاه قران کریم
تفسیرالمیزان
تفسیرنمونه
بانک مقالات اسلامی
فصلنامه کتابهای اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی اسلامی
دایره المعارف فقه اسلامی
نغمه و مولود
دایره المعارف کوچک دینی
شبکه رشد
عكس محرم
علوم قرآنی
درگاه پاسخگویی به مسایل دینی
اداره کل آموزش وپرورش گلستان
کتب شهید مطهری
امام خمینی (ره)
(گروه الهیات مازندران)
وب سایت ختم قرآن آنلاین
آپلودعکس
سایت خوب یامجیر
گفتمان دینی
دانلودسئوالات نهايي سال سوم
بادبهاری
گروه الهیات آق قلا
تایباد
عبدالقادر ایری از بندر ترکمن
سید رضا حسینی از گرگان
عادله کر از بندرترکمن
گروه تکنولوژی و آموزشی متوسطه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM